Τμήμα ….            ΠΕΤΡΟΣ  ΒΑΦΙΝΗΣ       –       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Τμήμα 351                          147                                                       144

Τμήμα 352                          142                                                       107

Τμήμα 353                          139                                                       158

Τμήμα 354                          144                                                       121

ΣΥΝΟΛΟ                             572                                                       530