Η ΔΕΥΑ Σκοπέλου με την απόφαση 16/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΤΟΡΑ3-Ε60) του Διοικητικού της Συμβουλίου θεσμοθέτησε σύστημα διακανονισμού των οφειλών από τέλη ύδρευσης αποχέτευσης προς διευκόλυνση των υδροληπτών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση  έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

Ρύθμιση οφειλών υδροληπτών
κατά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σκοπέλου
με αρ. 16/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΤΟΡΑ3-Ε60)

1. Στην παρούσα ρύθμιση οφειλών από τέλη-ύδρευσης αποχέτευσης περιλαμβάνονται τα ποσά με ημερομηνία χρέωσης (βεβαίωσης) έως και 31-12-2018.

2. Δεν περιλαμβάνονται στην ρύθμιση: α. πρόστιμα κάθε είδους, β. Τέλη σύνδεσης/επανασύνδεσης ύδρευσης, σύνδεσης/επανασύνδεσης αποχέτευσης, μεταφοράς παροχής, βελτίωσης ύδρευσης και βελτίωσης αποχέτευσης. γ) Εγγυήσεις για εξασφάλιση μελλοντικών απαιτήσεων.

3. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέχρι Παρασκευή 12 Απριλίου 2019. Στην περίπτωση που αιτών είναι ο χρήστης του ακινήτου απαιτείται η γραπτή συναίνεση και του ιδιοκτήτη.

4. Η ένταξη στην ρύθμιση και το πλήθος των μηνιαίων δόσεων ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, στο πλαίσιο της παρούσας. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης με την οποία ο οφειλέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα την οφειλή και τους όρους του διακανονισμού.

5. Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης του Γενικού Διευθυντή στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και οι επόμενες την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός. Είναι υποχρέωση του αιτούντος να πληροφορηθεί την δημοσίευση της απόφασης και τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και δεν μπορεί να επικαλεστεί μη ενημέρωσή του από την υπηρεσία.

6. Δεν επιτρέπεται η παράλληλη ισχύς περισσοτέρων του ενός διακανονισμών για οφειλές της ίδιας παροχής. Οι οφειλέτες που είναι ενήμεροι σε προηγούμενο διακανονισμό μπορούν να επιλέξουν κατάργησή του και ένταξη με ολόκληρο το υπόλοιπο της οφειλής τους στην ρύθμιση της παρούσας. Διαφορετικά τα εκτός διακανονισμού υπόλοιπα είναι αμέσως απαιτητά.

7. Οφειλές από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης παροχών που υδρεύουν ακίνητα αμιγούς χρήσης πρώτης κατοικίας διακανονίζονται σε σαράντα οκτώ (48) το πολύ μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα είκοσι ευρώ (20,00 €).

8. Οφειλές από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης όλων των υπολοίπων παροχών διακανονίζονται σε είκοσι τέσσερις (24) το πολύ μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα πενήντα ευρώ (50,00 €).

9. Εάν από τα τηρούμενα αρχεία δεν προκύπτει η χρήση του υδρευομένου ακινήτου ο αιτών με δική του ευθύνη τεκμηριώνει το είδος της χρήσης.

10. Οι αναλογούσες προσαυξήσεις λογίζονται την ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης και χρεώνονται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της ρύθμισης, ο υδρολήπτης πιστώνεται με ποσοστό αυτών ανάλογα με το πλήθος των δόσεων ως εξής:

α. Στην περίπτωση διακανονισμού της §7: 90% για 2-12 δόσεις, 80% για 13-24 δόσεις, 70% για 25-36 δόσεις και 60% για 37-48 δόσεις.

β. Στην περίπτωση διακανονισμού της §8: 80% για 2-6 δόσεις, 70% για 7-12 δόσεις, 60% για 13-18 δόσεις και 50% για 19-24 δόσεις.

11. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου της οφειλής δεν χρεώνονται προσαυξήσεις. Η εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου του διακανονισμού λογίζεται ως μία δόση και ο οφειλέτης πιστώνεται με το ανάλογο ποσοστό επί των χρεωθεισών προσαυξήσεων.

12. Η ρύθμιση αίρεται χωρίς άλλη διατύπωση και το οφειλόμενο ποσό καθίσταται αμέσως απαιτητό:

α. εφόσον η πρώτη δόση δεν καταβληθεί στο διάστημα της §5 της παρούσας.

β. ένα (1) μήνα μετά την εκπνοή της προθεσμίας πληρωμής της

Deyas Skopelos