Football League

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση Β’ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Οι ομάδες του ποδοσφαιρικού συνεταιρισμού Super League 2 και Football League έχουν, μέσω του συλλογικού τους οργάνου, εκφρασθεί κατά συντριπτική πλειοψηφία για την ενοποίηση των δυο επαγγελματικών κατηγοριών σε μία ενοποιημένη Β’ Εθνική δύο ομίλων, Βορρά και Νότου. Όπως οι ίδιες οι ομάδες, μέσω των εκπροσώπων τους δηλώνουν, με την ενοποίηση αυτή μειώνονται στο έπακρο τα μη αγωνιστικά έξοδα των ομάδων, αφού θα σχηματισθούν δύο όμιλοι με γεωγραφικά κριτήρια, θα τεθούν όροι για την απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού ντόπιων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, καθιστώντας τη νέα διευρυμένη Β’ Εθνική Επαγγελματική Κατηγορία ως το κρίσιμο εκείνο “φυτώριο” νέων ποδοσφαιριστών που θα στελεχώσουν μελλοντικά την Εθνική Ελλάδος καθώς και ομάδες της Super League, και τέλος, θα θεσπιστούν, όπως προτείνεται, κανόνες για την κάλυψη εξόδων των ομάδων από τηλεοπτικά συμβόλαια, ώστε να μην επιβαρύνεται η ΕΡΤ, όπως ως τώρα γινόταν.

Σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό και επιχειρηματικά υγιές, θέτοντας τις βάσεις ώστε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα να προσελκύει υπομονετικούς επιχειρηματίες/επενδυτές, που ενδιαφέρονται να προσπορίσουν οικονομικά οφέλη από αυτή καθαυτή τη δραστηριότητα και όχι να χρησιμοποιούν την παρελθόν και τους φιλάθλους ιστορικών ομάδων για να εξυπηρετούν εμμέσως άλλες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες

Β. Προτεινόμενες διατάξεις

 1. Το άρθρο 108 του ν. 2725/199, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 4612/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«’Άρθρο 108

Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο

 1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου :

(α) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League), με διοργανώτρια αρχή τον επαγγελματικό σύνδεσμο Super League  της παρ. 1 του άρθρου 97,

(β) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Β Εθνικής Κατηγορίας ανδρών με διοργανώτρια αρχή τον επαγγελματικό σύνδεσμο της παρ. 3 του άρθρου 97 .

 1. Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών (Π.Α.Ε.) που αποτελούνται από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 85.
 2. Το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κάθε σωματείο, η ομάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισμούς, από τη Γ΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών στη Β΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών, υποχρεούται να μετατραπεί σε Π.Α.Ε μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, άλλως αποβάλλεται.
 3. Τα πρωταθλήματα του παρόντος αναδιαρθρώνονται με κανονισμούς του άρθρου 101Δ».
 4. 2. Το άρθρο 109 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 4612/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 109, Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε

 1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League ) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
 2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στη Β΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ.
 3. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των παρ. 1 και 2 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε ή με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. των παρ. 1 και 2.»
 5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και στο εξής, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Β΄ Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου», εννοούνται η καταργηθείσα με το παρόν Α2 κατηγορία και οι Β’ Εθνικές Κατηγορίες ποδοσφαίρου της περ.  β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος.
 6. Π.Α.Ε. οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ. 2 του παρόντος, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας στην οποία ανήκει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 2725/1999.
 7. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Άρθρο …… Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

 1. Το άρθρο 97 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 4612/2019 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 97, Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

 1. Η επαγγελματική ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας που ιδρύθηκε με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού υπό την επωνυμία «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League ), σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152), και εν συνεχεία , μετονομάστηκε με το άρθρο 6 του νομού 4612/2019 σε «Σούπερλιγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League  1), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, και μετονομάζεται σε» Σούπερλιγκ  Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League) και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League  ).
 2. Ο επαγγελματικός σύνδεσμος του άρθρου 6 του ν. 4612/2019 , με την επωνυμία «Σούπερλιγκ Δύο Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League 2)., συγχωνεύεται με τον επαγγελματικό σύνδεσμο με την επωνυμία  «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της B΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών.
 3. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) που ιδρύθηκε με το ν. 879/1979 (Α΄ 56), παρέμεινε σε ισχύ και λειτουργία, με την ίδια επωνυμία, με το άρθρο 51 του ν. 1958/1991 (Α΄ 122), μετονομάσθηκε σε Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (E.Σ.A.Π.E.) με το άρθρο 97 του ν. 2725/1999, σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) με το άρθρο 33 ν. 3057/2002 (Α΄ 239) και σε Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας με το άρθρο 2 ν. 3479/2006, με το άρθρο 5 του ν. 4612/2019 μετονομάστηκε σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Football League» (Football League) και με το παρόν μετονομάζεται σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας» και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της B΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών. H «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας»  αποτελείται από δύο συνδέσμους στην Ελληνική επικράτεια, έναν με έδρα την Θεσσαλονίκη που εκπροσωπεί το βόρειο τμήμα της ελληνική επικράτειας και έναν με έδρα την Αθήνα που εκπροσωπεί το νότιο τμήμα της ελληνικής επικράτειας.
 4. Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι των παρ. 1, και 3 αποτελούν τακτικά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο).
 5. Τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η εν γένει διαδικασία εγγραφής των Π.Α.Ε στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο καθορίζονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς του οικείου συνδέσμου οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο και των διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου.
 6. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του οικείου συνδέσμου οι Π.Α.Ε. που, κατά τους οικείους κανονισμούς, ανέρχονται σε ανώτερη ή υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας του συνδέσμου αυτού».
 7. Στο άρθρο 98 του ν. 2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4612/2019 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις :

(α) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής : «Αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου».

(β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις «των Ενώσεων Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και Β` και Γ` Εθνικής Κατηγορίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των επαγγελματικών συνδέσμων του άρθρου 97».

(γ) Στην περ. β΄ της παρ. 1 οι λέξεις  αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών, καθώς και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας»  με αυτές «της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, καθώς και της Β` και Γ` Εθνικής Κατηγορίας».

(δ) Στο τέλος της περίπτ. ιγ΄ της παρ. 1 αντικαθίστανται οι λέξεις  «των πρωταθλημάτων της Α2 και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League  2 και Football League)» με τις λέξεις « του πρωταθλήματος της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών»

(ε) Η παρ. 2 καταργείται.

 1. Το εδάφιο ζ του άρθρο 100 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 4612/2019 καταργείται .
 2. Το άρθρο 101 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 4612/2019 αντικαθίσταται ως εξής :

Άρθρο …. Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων

 1. Στο ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 84, τροποποιείται το άρθρο 84Α όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4612/2019, ως εξής:

«Άρθρο 84Α, Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος :

(α) Διοργανώτριες αρχές είναι  ο επαγγελματικός σύνδεσμος Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών για το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών

(β) Πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι : αα) οι αδειοδοτημένοι πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και στις Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 4173/2013 (Α΄ 169), ββ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών, γγ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικο-ακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το στοιχ. ζ΄ στις παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190)

(γ) Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο κάθε αγώνα περιλαμβάνει όσα διαδραματίζονται από τα πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα έως και πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωσή του στον αγωνιστικό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π) στις Ε.Π.Ο, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο που είναι ορατός από τον αγωνιστικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των κερκίδων.

 1. Οι Π.Α.Ε που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στην αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 84, με σκοπό η διοργανώτρια αρχή:

(α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περίπτ. β΄ της παρ. 1, αποκλειστικές ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης, αναμετάδοσης ή κατά παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την ελληνική επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου των αγώνων του οικείου πρωταθλήματος. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Οι παραχωρούμενες άδειες μπορεί να αφορούν είτε όλους στις αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό πακέτο είτε μερικότερα πακέτα αγώνων,

(β) Να εισπράττει και διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την παραχώρηση των αδειών της περίπτ. α΄,

(γ) Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περίπτ. α΄ και να προβαίνει, στο δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που της έχουν μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών –  γηπεδούχους Π.Α.Ε.

 1. Η παρ. 1 αποτελεί αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης των πρωταθλημάτων της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, που αποδέχονται οι Π.Α.Ε που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά.
 2. Οι γηπεδούχες Π.Α.Ε διατηρούν όλα τα δικαιώματα της παρ.1 του άρθρου 84, των οποίων η εκμετάλλευση και διαχείριση δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται με το παρόν στις διοργανώτριες αρχές. Η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 84.
 3. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με της αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, καθώς και με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία.
 4. Κάθε ποσό που εισπράττουν οι διοργανώτριες αρχές από την παραχώρηση των αδειών της περίπτ. α΄ της παρ. 1 κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό που τηρούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα. Οι διοργανώτριες αρχές δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα έσοδα από την παραχώρηση των αδειών αυτών για σκοπούς άλλους, πλην, της διανομής τους.
 5. Από τα έσοδα που προκύπτουν από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, ο επαγγελματικός σύνδεσμος Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, ως διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος αυτού, παρακρατά : α) ποσοστό 5 % για τον ίδιο και β) ποσοστό 5 % υπέρ της Ε.Π.Ο, το οποίο της καταβάλει η ίδια απευθείας».
 6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) τροποποιείται το προστιθέν εδάφιο από το αρθρ. 8 του ν. 4612/2019 ως εξής :

«Το ποσοστό που εισπράττεται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του επαγγελματικού πρωταθλήματος  Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, ορίζεται σε τέσσερα τοις εκατό (4 %)»

 1. Με το παρόν δε θίγονται άδειες εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων Π.Α.Ε που έχουν παραχωρηθεί κατά το άρθρο 84 του ν. 2725/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι Π.Α.Ε. που έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη, να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και έχουν παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του μέχρι τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της άδειας που έχουν παραχωρήσει.
 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Άρθρο …… Λοιπές ρυθμίσεις

 1. Στο άρθρο 84 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 4612/2019επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

(α) Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Π.Α.Ε που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα  ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών ισχύουν και εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 84Α.

(ε) Η  παρ. 8  καταργείται.

                                                                        16 Σεπτεμβρίου 2020

 Η προτείνουσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

Βουλευτής Β’ Πειραιά ΜέΡΑ25

www.magnesia.tv

©MAGNESIA.TV

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ