Αρχική Θεσσαλία Μαγνησία Τα κριτήρια και οι παγίδες για το κοινωνικό μέρισμα

Τα κριτήρια και οι παγίδες για το κοινωνικό μέρισμα

0
Τα κριτήρια και οι παγίδες για το κοινωνικό μέρισμα

Από ηλεκτρονικό «ξεσκόνισμα» θα περνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων προκειμένου να προκύψει η τελική λίστα των δικαιούχων του κοινωνικού επιδόματος.

Έχοντας το χρονικό περιθώριο από την ημέρα της εξαγγελίας από τον πρωθυπουργό μέχρι και χθες οπότε έγινε η ψήφιση του σχετικού νόμου, το υπουργείο Οικονομικών προσέθεσε κάθε πιθανό «κόφτη» ώστε να  περιορίσει τα τραγελαφικά παραδείγματα της περυσινής χρονιάς κατά την οποία δόθηκε κοινωνικό μέρισμα μέχρι και σε βουλευτές. Έτσι, εκτός από το εισόδημα και την ακίνητη περιουσία, θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος των καταθέσεων, οι τόκοι που εισπράττει κάποιος, το αν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση, το αν είναι ασφαλισμένος έστω και για έναν μήνα στον ΕΦΚΑ αλλά και ο χρόνος διαμονής στην Ελλάδα.

Πλήρης αποσαφήνιση των κριτηρίων αλλά και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, δεν έχει γίνει ακόμη με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα να έχει να κάνει με τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος (αλλά και το ύψος του επιδόματος) στους ανέργους. Πάντως, το πιθανότερο είναι ότι το επίδομα θα πιστωθεί μέσα στον Δεκέμβριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των  δικαιούχων ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα δοθούν διευκρινήσεις για μια σειρά από ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα (σ.σ πχ αν θα πάρει το επίδομα κάποιος που θα κάνει εκπρόθεσμα της φορολογική δήλωση, ποια ημερομηνία θα λαμβάνεται υπόψη για το ύψος των τόκων και των καταθέσεων κλπ).

Το βάρος αναμένεται να πέσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία και θα πρέπει να εγκρίνει τη χορήγηση του επιδόματος ύστερα από σειρά ηλεκτρονικών διασταυρώσεων σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ αλλά και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Μένει να αποσαφηνιστεί αν η χορήγηση θα γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση των δικαιούχων (στη λογική του επιδόματος θέρμανσης) ή αν θα ακολουθηθεί πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Η κυβέρνηση εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια προσέθεσε και νέα: περιουσιακά, υπόλοιπο καταθέσεων, τόπο διαμονής, ασφάλιση στον ΕΦΚΑ κλπ. Μέχρι και υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπάρχει προκειμένου να αποκλειστεί από τη λίστα των δικαιούχων ο κάθε …τυχαίος. Αναλυτικά, ο κατάλογος με τα κριτήρια έχει ως εξής:

Α) Εισοδηματικά κριτήρια

Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000) για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500) για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (15.750) για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000) για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (20.250) για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (22.550) για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα και τέλος τα είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ (27.000) για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Ειδικά εισοδηματικά κριτήρια θα ισχύσουν για τους ανέργους τα οποία και θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση

Β) Περιουσιακά κριτήρια

α.α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ. Έτσι, τα ποσά θα είναι τα εξής:

1.      120.000 ευρώ για εργένη

2.      135,000 ευρώ για παντρεμένο

3.      150.000 ευρώ για παντρεμένο με ένα παιδί

4.      165.000 ευρώ για παντρεμένο με δύο παιδιά και

5.      180.000 ευρώ για παντρεμένο με τρία παιδιά και πάνω

β.β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ της παρ. 4.
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100

γ. Περιουσιακά τεκμήρια:

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
– εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
– δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

thetoc.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ