Επαναληπτική προκήρυξη για σύμβαση με ναυαγοσώστες

Στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου προκηρύσσει, σύµφωνα µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης και οριοθέτησης πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερης τιµής), εκτιµώµενης αξίας 101.720,53 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%, ποσό ΦΠΑ: 24.412,93 € ), και συνολικής αξίας 126.133,46 € με τον ΦΠΑ.
Αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι η Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 16.06.2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00’µµ και ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22.06.2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00’πµ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα.

Πηγή