Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο, ανακοίνωσε ο Δήμος.
Πρόκειται για δύο άτομα ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και τέσσερα άτομα Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος – Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Βασιλικής Γκίκα ή κου Γεωργίου Γούλα (τηλ. επικοινωνίας: 24243-50103-131).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.