Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Βόλου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλο για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου.
Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 157 τ.μ., να βρίσκεται στην πόλη τη; Σκοπέλου και να έχει άμεση οπτική επαφή με τον λιμένα Σκοπέλου.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο ή υπό κατασκευή και να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση στο Δημόσιο, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης. Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα τήρησης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, για το χώρο που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη οπλισμού.

Το ανώτατο όριο που μισθώματος ορίζεται σε συνολικό ποσό 850,50 € και η διάρκεια μίσθωσης είναι 12ετής.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10 ως 11 το πρωί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Βόλου.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Βόλου (Θέσπιδος 2, στο 2ο όροφο τηλ. 24213 54704) και στο Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου (Σκόπελος, τηλ. 24240 22180).

magnesianews