Στη Σκόπελο σήμερα, την 6η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00’’ έως
13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση
σύμφωνα με το άρθρο 67, του ν. 3852/2010, την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
55/Α/11-03-2020), του υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. και της υπ’
αριθ. 40 Εγκύκλιο Α. Π. 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), αποφυγή
διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2205/02-04-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό
στους Δημοτικούς Συμβούλους.
Πριν από την έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Άγγελος Ξηντάρης, παρόντος του Αντιδημάρχου κ. Βούλγαρη Αριστείδη,
διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
01 Ξηντάρης Άγγελος
02 Ευσταθίου Ιωάννα
03 Βούλγαρης Αριστείδης
04 Σάββα-Γκόλια Μαρία
05 Βαφίνης Νικόλαος
06 Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία
07 Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα
08 Ευσταθίου Δημήτριος
09 Πατσής Ρηγίνος
10 Λεμονής Κωνσταντίνος
11 Καρβέλη Σπυριδούλα
12 Παπαχρήστος Ηλίας
13 Τσουκαλάς Ευάγγελος
14 Αναγνώστου Γεώργιος
15 Ρόδιος Βασίλειος
60/2020 Απόφαση Δ.Σ. -Σελίδα 2 από 8
16 Κατσάρης Δημήτριος
17 Ξηρογιάννης Ιωάννης
Ο Δήμαρχος κ. Σταμάτιος Περίσσης προσκλήθηκε και συμμετείχε στη δια περιφοράς
Συνεδρίαση.
Προσκλήθηκαν αλλά δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Σκοπέλου κ. Παντελής Χρυσοφός, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γλώσσης κ.
Αγάλος Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κλήματος κ. Βαρσαμάς- Χρήστος
Καραγιώργος.
Στη δια περιφοράς συνεδρίαση έλαβε μέρος και η κα. Αικατερίνη Προβιά, υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο δεκαεπτά (17) μελών συμμετείχαν
στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα δεκαεπτά (17) μέλη κατά την έναρξή της, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης.
O Πρόεδρος ζήτησε να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος για να τεθεί προς
συζήτηση. Στη συνέχεια κάλεσε το σώμα να αποφασίσει το κατεπείγον του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ψηφίζοντας το κατεπείγον του θέματος.
Ο Πρόεδρος, ενημέρωσε δια περιφοράς για το 1ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και
ανέφερε τα εξής: Η Λαϊκή Συσπείρωση, κατέθεσε ψήφισμα-πρόταση και καλεί το
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ψήφισμα-πρόταση της Λαϊκής
Συσπείρωσης έχει ως εξής:
1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
Να ζητηθεί έκτακτη χρηματοδότηση 50.000€ από το ΥΠΕΣ χωρίς παρακράτηση των ΚΑΠ
(Οι 10.000€ που δόθηκαν είναι κοροϊδία)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
– Άμεση χορήγηση όλων των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για
το προσωπικό καθαρισμού εσωτερικών χώρων, Καθαριότητας και των Κοινωνικών
υπηρεσιών, όπως και για τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους εργασίας.
-Καθημερινή απολύμανση όλων των απορριμματοφόρων και των φορτηγών οχημάτων,
απολύμανση όλων των δημοτικών κτιρίων (γήπεδο, κλειστό, σχολεία,
παιδικός, έδρες όλων των υπηρεσιών), έκτακτος έλεγχος και καθαρισμός αιρκοντίσιον.
-Άμεση ολοκλήρωση των εργασιών για αποδυτήρια και τουαλέτες στο Αμαξοστάσιο, το
ΧΥΤΑ, Καθορισμός αντίστοιχου χώρου σε Ελιος και Γλώσσα.
-Διανομή στους χώρους δουλειάς του γάλακτος και ιδιαίτερα στο Ελιος και τη Γλώσσα.
-Σύνδεση παροχών νερού και πλήρη λειτουργία τουαλετών και ολοκλήρωση εργασιών
στο ημιτελές κτίριο Βουγιάλα (ΚΑΠΗ), για να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της η
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
-Άμεση σύναψη σύμβασης με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας στη ΔΕΥΑ και
χορήγηση Μ.Α.Π., πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων, όπου η
κατάσταση είναι απαράδεκτη αφού δεν τηρείται η σύμβαση.
60/2020 Απόφαση Δ.Σ. -Σελίδα 3 από 8
-Λειτουργία υπηρεσιών με προσωπικό ασφαλείας και κατάλληλη διάταξη κάθε οργανικής
μονάδας του Δήμου, εξυπηρέτηση πολιτών εκ του μακρόθεν με αξιοποίηση όλων των
μέσων.
– Άμεση απομάκρυνση όλων όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, χρονίως πασχόντων,
άδεια ειδικού σκοπού χωρίς χρέωση κανονικής άδειας
– Εξασφάλιση καλής λειτουργίας και συντήρησης στόλου οχημάτων.
-Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων για απομακρυσμένη παροχή
οδηγιών στους εργαζομένους για την εφαρμογή των Μ.Α.Π.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
-Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων υπαλλήλων, ειδικά στην Καθαριότητα και το
Βοήθεια στο Σπίτι-Κοινωνική Υπηρεσία, Προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού με επίσπευση
διαδικασιών από ΑΣΕΠ διορισμού από επιλαχόντες με την 3Κ και διοριστέων 10Κ
Προκήρυξη.
-Επιτάχυνση των διαδικασιών για ολοκλήρωση διαγωνισμού προμήθειας όλων των
απορριμματοφόρων
-Καμιά εντατικοποίηση της δουλειάς των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων
-Καμιά ανάθεση άλλων καθηκόντων πέραν των συναφών της ειδικότητας των
υπαλλήλων.
-Ούτε σκέψη για ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες.
-Μονιμοποίηση σχολικών καθαριστριών (Σχολικών Επιτροπών) που οι συμβάσεις τους
λήγουν τον Ιούνιο και απειλούνται με απόλυση
ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-Καταγραφή ΑμεΑ, υπερηλίκων, άπορων, ανέργων, μονογονεϊκών οικογενειών,
διάγνωση αναγκών για συνταγογράφηση, χορήγηση μέσων υγιεινής, διανομή
φαρμάκων, τροφίμων, νοσηλευτικές και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν
για αποσυμφόρηση του Κέντρου Υγείας.
-Καμιά διακοπή σε φως, νερό τηλέφωνο, ίντερνετ.
-Κανένα μέτρο αναγκαστικής είσπραξης σε λαϊκές οικογένειες και αυτοαπασχολούμενους
-Απαλλαγή ευπαθών ομάδων από δημοτικά τέλη και τιμολόγια ΔΕΥΑ, μείωση 50% για
όλα τα λαϊκά νοικοκυριά
-Απαλλαγή τροφείων στους γονείς που έχουν παιδιά στον Παιδικό Σταθμό για το επόμενο
τετράμηνο τουλάχιστον
-Καμία απαίτηση για μισθώματα σε αυτοαπασχολούμενους που νοικιάζουν δημοτικά
καταστήματα για τετράμηνο, όπως στο Ελιος, και τα σχολικά κυλικεία-μείωση
μισθωμάτων για το υπόλοιπο έτος.
-Μείωση 50% στο Τέλος Κοινοχρήστων Χώρων, έκδοση άδειας κατάληψης χώρου με
συμβολικό τίμημα, πληρωμή με μικρές δόσεις Αύγουστο- Σεπτέμβριο. Μείωση και των
τιμών Κτηματικής και τιμών εκκίνησης πιθανών δημοπρασιών.
-Κατάργηση Παρεπιδημούντων και φόρου διαμονής για τους αυτοαπασχολούμενους στον
Τουρισμό και την Εστίαση.
-Απαλλαγή επί τετράμηνο τιμολογίων ΔΕΥΑ για επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων που
μένουν κλειστές.
60/2020 Απόφαση Δ.Σ. -Σελίδα 4 από 8
– Απαλλαγή επί τετράμηνο ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για
επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων που μένουν κλειστές- Μείωση για το υπόλοιπο έτος.
-Καταγραφή και προμήθεια μέσω Σχολικών Επιτροπών ή Δήμου με κρατική
χρηματοδότηση όλων των τεχνολογικών μέσων, χωρίς χρεώσεις, που θα απαιτηθούν για
τους μαθητές που θα χρειαστεί να κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση με προτεραιότητα
σ΄ αυτούς της Γ΄ Λυκείου.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
-Χορήγηση όλων των προβλεπόμενων για τους Υγειονομικούς Μ.Α.Π. από τη νόσο
-Κάλυψη των κενών θέσεων σε ιατρούς, νοσηλευτές, ακτινολόγο, οδηγούς,
καθαρίστριες.
– Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων επικουρικών, που έχουν αποκτήσει ήδη
πολύτιμη γνώση.
-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού-Έκδοση αποτελεσμάτων της Προκήρυξης
2Κ/2019
– Σύντομα να υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη και χρηματοδότηση επισκευής και
αποκατάστασης των φθορών, ανακαίνισης του κτιρίου και του ιατρο- τεχνολογικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, θέρμανσης και κλιματισμού
2. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΜΗΛΙΑ
Διαχρονικά οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου στη χώρα οπλίζουν με νομοθετήματα όσους
έχουν βάλει στο μάτι τα δημόσια κτήματα ψηφίζοντας νόμους για την καταπάτηση των
δασικών εκτάσεων από τους γνωστούς ως οικοπεδοφάγους, για την ιδιωτικοποίηση
αιγιαλών και παραλιών μέσα από «αναπτυξιακούς» για τους μεγαλοξενοδόχους όρους
και διατάξεις, το μπάζωμα των ρεμάτων κλπ. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα
έχουμε διαπιστώσει με τραγικό τρόπο στο Μάτι, τη Μάνδρα, τη Χαλκιδική, την Κρήτη,
την Ηλεία, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!
3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Δυστυχώς η πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται από τη εν εξελίξει βροχόπτωση των
δύο τελευταίων ημερών επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την πάγια προτεραιότητα που
δίνει η Λαϊκή Συσπείρωση στην υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας –τα οποία
βρίσκονται στο σημείο μηδέν ακόμη με ευθύνη των κυβερνήσεων και των δημοτικών
αρχών -και όχι βιτρίνας .
ΖΗΤΟΥΜΕ
– Να ληφθούν άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν
όπως ο Κάμπος και ο Στάφυλος-Καταβόθρα και σε όσες υπάρξουν προβλήματα,
καταγραφή ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις και διεκδίκηση πλήρους αποζημίωσης.
-Να αποκατασταθούν η αγροτική οδοποιία σε Σκόπελο, Γλώσσα, Ελιος με κρατική
χρηματοδότηση και οι ζημιές στην επαρχιακή οδό από την Περιφέρεια.
– Υποστηρίζουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε ενέργεια αίτημα του Δήμου για
την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως πλημμυρόπληκτου.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ-ΟΧΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ!
60/2020 Απόφαση Δ.Σ. -Σελίδα 5 από 8
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου, ανέφερε ότι, όσον αφορά το θέμα
της παράνομης αμμοληψίας από την παραλία της Μηλιάς, ο Δήμος Σκοπέλου από την
πρώτη στιγμή που περιήλθε σε γνώση η περιβαλλοντική αυτή κακοποίηση, προέβη στις
απαραίτητες ενέργειες-καταγγελίες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίας (Αστυνομικό
Τμήμα Σκοπέλου, Α’ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου, Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας),
προκειμένου να εξευρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου για ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ, ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΜΗΛΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου, στη συνεδρίασή του της Δευτέρας 06 Απριλίου 2020,
ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το εξής ΨΗΦΙΣΜΑ:
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
Να ζητηθεί έκτακτη χρηματοδότηση 50.000€ από το ΥΠΕΣ χωρίς παρακράτηση των ΚΑΠ
(Οι 10.000€ που δόθηκαν είναι κοροϊδία)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
– Άμεση χορήγηση όλων των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για
το προσωπικό καθαρισμού εσωτερικών χώρων, Καθαριότητας και των Κοινωνικών
υπηρεσιών, όπως και για τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους εργασίας.
-Καθημερινή απολύμανση όλων των απορριμματοφόρων και των φορτηγών οχημάτων,
απολύμανση όλων των δημοτικών κτιρίων (γήπεδο, κλειστό, σχολεία,
παιδικός, έδρες όλων των υπηρεσιών), έκτακτος έλεγχος και καθαρισμός αιρκοντίσιον.
-Άμεση ολοκλήρωση των εργασιών για αποδυτήρια και τουαλέτες στο Αμαξοστάσιο, το
ΧΥΤΑ, Καθορισμός αντίστοιχου χώρου σε Ελιος και Γλώσσα.
-Διανομή στους χώρους δουλειάς του γάλακτος και ιδιαίτερα στο Ελιος και τη Γλώσσα.
-Σύνδεση παροχών νερού και πλήρη λειτουργία τουαλετών και ολοκλήρωση εργασιών
στο ημιτελές κτίριο Βουγιάλα (ΚΑΠΗ), για να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της η
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
-Άμεση σύναψη σύμβασης με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας στη ΔΕΥΑ και
χορήγηση Μ.Α.Π., πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων, όπου η
κατάσταση είναι απαράδεκτη αφού δεν τηρείται η σύμβαση.
-Λειτουργία υπηρεσιών με προσωπικό ασφαλείας και κατάλληλη διάταξη κάθε οργανικής
μονάδας του Δήμου, εξυπηρέτηση πολιτών εκ του μακρόθεν με αξιοποίηση όλων των
μέσων.
60/2020 Απόφαση Δ.Σ. -Σελίδα 6 από 8
– Άμεση απομάκρυνση όλων όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, χρονίως πασχόντων,
άδεια ειδικού σκοπού χωρίς χρέωση κανονικής άδειας
– Εξασφάλιση καλής λειτουργίας και συντήρησης στόλου οχημάτων.
-Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων για απομακρυσμένη παροχή
οδηγιών στους εργαζομένους για την εφαρμογή των Μ.Α.Π.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
-Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων υπαλλήλων, ειδικά στην Καθαριότητα και το
Βοήθεια στο Σπίτι-Κοινωνική Υπηρεσία, Προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού με επίσπευση
διαδικασιών από ΑΣΕΠ διορισμού από επιλαχόντες με την 3Κ και διοριστέων 10Κ
Προκήρυξη.
-Επιτάχυνση των διαδικασιών για ολοκλήρωση διαγωνισμού προμήθειας όλων των
απορριμματοφόρων
-Καμιά εντατικοποίηση της δουλειάς των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων
-Καμιά ανάθεση άλλων καθηκόντων πέραν των συναφών της ειδικότητας των
υπαλλήλων.
-Ούτε σκέψη για ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες.
-Μονιμοποίηση σχολικών καθαριστριών (Σχολικών Επιτροπών) που οι συμβάσεις τους
λήγουν τον Ιούνιο και απειλούνται με απόλυση
ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-Καταγραφή ΑμεΑ, υπερηλίκων, άπορων, ανέργων, μονογονεϊκών οικογενειών,
διάγνωση αναγκών για συνταγογράφηση, χορήγηση μέσων υγιεινής, διανομή
φαρμάκων, τροφίμων, νοσηλευτικές και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν
για αποσυμφόρηση του Κέντρου Υγείας.
-Καμιά διακοπή σε φως, νερό τηλέφωνο, ίντερνετ.
-Κανένα μέτρο αναγκαστικής είσπραξης σε λαϊκές οικογένειες και αυτοαπασχολούμενους
-Απαλλαγή ευπαθών ομάδων από δημοτικά τέλη και τιμολόγια ΔΕΥΑ, μείωση 50% για
όλα τα λαϊκά νοικοκυριά
-Απαλλαγή τροφείων στους γονείς που έχουν παιδιά στον Παιδικό Σταθμό για το επόμενο
τετράμηνο τουλάχιστον
-Καμία απαίτηση για μισθώματα σε αυτοαπασχολούμενους που νοικιάζουν δημοτικά
καταστήματα για τετράμηνο, όπως στο Ελιος, και τα σχολικά κυλικεία-μείωση
μισθωμάτων για το υπόλοιπο έτος.
-Μείωση 50% στο Τέλος Κοινοχρήστων Χώρων, έκδοση άδειας κατάληψης χώρου με
συμβολικό τίμημα, πληρωμή με μικρές δόσεις Αύγουστο- Σεπτέμβριο. Μείωση και των
τιμών Κτηματικής και τιμών εκκίνησης πιθανών δημοπρασιών.
-Κατάργηση Παρεπιδημούντων και φόρου διαμονής για τους αυτοαπασχολούμενους στον
Τουρισμό και την Εστίαση.
-Απαλλαγή επί τετράμηνο τιμολογίων ΔΕΥΑ για επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων που
μένουν κλειστές.
– Απαλλαγή επί τετράμηνο ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για
επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων που μένουν κλειστές- Μείωση για το υπόλοιπο έτος.
60/2020 Απόφαση Δ.Σ. -Σελίδα 7 από 8
-Καταγραφή και προμήθεια μέσω Σχολικών Επιτροπών ή Δήμου με κρατική
χρηματοδότηση όλων των τεχνολογικών μέσων, χωρίς χρεώσεις, που θα απαιτηθούν για
τους μαθητές που θα χρειαστεί να κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση με προτεραιότητα
σ΄ αυτούς της Γ΄ Λυκείου.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
-Χορήγηση όλων των προβλεπόμενων για τους Υγειονομικούς Μ.Α.Π. από τη νόσο
-Κάλυψη των κενών θέσεων σε ιατρούς, νοσηλευτές, ακτινολόγο, οδηγούς,
καθαρίστριες.
– Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων επικουρικών, που έχουν αποκτήσει ήδη
πολύτιμη γνώση.
-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού-Έκδοση αποτελεσμάτων της Προκήρυξης
2Κ/2019
– Σύντομα να υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη και χρηματοδότηση επισκευής και
αποκατάστασης των φθορών, ανακαίνισης του κτιρίου και του ιατρο- τεχνολογικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, θέρμανσης και κλιματισμού.
2. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΜΗΛΙΑ
Διαχρονικά οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου στη χώρα οπλίζουν με νομοθετήματα όσους
έχουν βάλει στο μάτι τα δημόσια κτήματα ψηφίζοντας νόμους για την καταπάτηση των
δασικών εκτάσεων από τους γνωστούς ως οικοπεδοφάγους, για την ιδιωτικοποίηση
αιγιαλών και παραλιών μέσα από «αναπτυξιακούς» για τους μεγαλοξενοδόχους όρους
και διατάξεις, το μπάζωμα των ρεμάτων κλπ. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα
έχουμε διαπιστώσει με τραγικό τρόπο στο Μάτι, τη Μάνδρα, τη Χαλκιδική, την Κρήτη,
την Ηλεία, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!
– Όσον αφορά τις ενέργειες που προέβη ο Δήμος Σκοπέλου για την παράνομη
αμμοληψία στη Μηλιά, είναι οι κάτωθι: α) το υπ’ αριθ. 2214/03-04-2020 έγγραφο του
Αντιδημάρχου Σκοπέλου κ. Βούλγαρη Αριστείδη προς το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου,
με κοινοποίηση στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου και την Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας,
στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σε συνέχεια της χθεσινής τηλεφωνικής μας επικοινωνίας
που είχαμε για το αντικείμενο του θέματος, συμπληρωματικά σας κάνω γνωστό ότι στον
υποφαινόμενο αναφέρθηκε το συμβάν της παράνομης αμμοληψίας από την παραλία
ΜΗΛΙΑ από τον Δ….. Κ….. την Τετάρτη 1 Απριλίου ο οποίος όμως παρά την πίεση που
άσκησα, δεν μου αποκάλυψε το όνομα του ατόμου που προέβη σε αυτή την παράνομη
ενέργεια με τη δικαιολογία ότι δεν το γνωρίζει γιατί δεν ήταν παρόν στην αμμοληψία.
Ύστερα από τα ανωτέρω ζητάμε να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την ποινική
δίωξη των υπευθύνων της εγκληματικής αυτής ενέργειας. Είμαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε πληροφορία που θα θεωρήσετε χρήσιμη, και β) την από 03-04-2020
Ανακοίνωση προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:
Για το θέμα της παράνομης αμμοληψίας από τη παραλία «ΜΗΛΙΑ», ανακοινώνεται
ότι ο Δήμος Σκοπέλου από την πρώτη στιγμή που περιήλθε σε γνώση η περιβαλλοντική
αυτή κακοποίηση προέβη στις απαραίτητες ενέργειες – καταγγελίες προς όλες τις
συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξευρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.
60/2020 Απόφαση Δ.Σ. -Σελίδα 8 από 8
3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
– Να ληφθούν άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν
όπως ο Κάμπος και ο Στάφυλος-Καταβόθρα και σε όσες υπάρξουν προβλήματα,
καταγραφή ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις και διεκδίκηση πλήρους αποζημίωσης.
-Να αποκατασταθούν η αγροτική οδοποιία σε Σκόπελο, Γλώσσα, Ελιος με κρατική
χρηματοδότηση και οι ζημιές στην επαρχιακή οδό από την Περιφέρεια.
– Υποστηρίζουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε ενέργεια αίτημα του Δήμου για
την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως πλημμυρόπληκτου.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευσταθίου Ιωάννα, Σάββα-Γκόλια Μαρία και ΣοφικίτουΣίσκου Μαρία ψήφισαν κατά, ως προς το 1
ο θέμα για την πανδημία του κορονοιού για το
οποίο ανέφεραν ότι πρέπει να συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, για το 2ο θέμα το Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Μηλιά και τις ενέργειες της
δημοτικής αρχής επί του θέματος και το 3ο θέμα για τις πληγείσες από τη βροχόπτωση
περιοχές ψήφισαν υπέρ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξηντάρης Άγγελος, Βούλγαρης Αριστείδης, Βαφίνης
Νικόλαος, και Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα, δήλωσαν ότι ψηφίζουν υπέρ και για τα
τρία (3) θέματα, καθώς και για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής ως προς το 2ο θέμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευσταθίου Δημήτριος, Πατσής Ρηγίνος, Λεμονής
Κωνσταντίνος, Καρβέλη Σπυριδούλα, Παπαχρήστος Ηλίας και Τσουκαλάς Ευάγγελος
δήλωσαν ότι ψηφίζουμε ΝΑΙ επί συνόλου και δεν επικυρώνουμε τις ενέργειες της
Δημοτικής Αρχής για την αμμοληψία.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου Γεώργιος, Ρόδιος Βασίλειος, Ξηρογιάννης
Ιωάννης και Κατσάρης Δημήτριος, ψήφισαν ναι και στα τρία (3) θέματα και λευκό για τις
ενέργειες της δημοτικής αρχής ως προς το 2ο θέμα (οι λευκές ψήφοι δεν
προσμετρώνται).
-Το ανωτέρω ψήφισμα να αποσταλεί σε όλες τις αρμόδιες αρχές: Κοινοβουλευτικά
Κόμματα, Βουλευτές του Νομού, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Αντιπεριφερειάρχης
Μαγνησίας και Σποράδων, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Σποράδων και 5η
Υ.Π.Ε. Και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης Σκοπέλου και Σκιάθου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2020
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν οι υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Άγγελος Ξηντάρης