Η Διεύθυνση Τεχνικών Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή και αποκατάσταση καθιζήσεων του οδοστρώματος ενός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου» προϋπολογισμού 1240.000 € με ΦΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr (στο σύνδεσμο Εφημερίδα της Υπηρεσίας – διακηρύξεις /Προκηρύξεις). Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων , Ιωλκού & Αναλήψεως Διοικητήριο Βόλου , τηλ.: 2421352479, fax: 2421352457.