Υπέγραψε με τον Δήμο Σκοπέλου σύμβαση πριν 16 χρόνια για τα εγγειοβελτιωτικά έργα στο νησί, αλλά οι εργασίες δεν ξεκίνησαν ποτέ και το έργο δεν κατασκευάστηκε. Έτσι, αφήνοντας τον χρόνο να περνάει και λίγες ημέρες πριν συνταξιοδοτηθεί, αποφάσισε να κλείσει τις υποθέσεις του και ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης, η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα στις 24 Ιουλίου από το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου.
Η σύμβαση του αναδόχου με τον Δήμο μετρά από το 2003, όταν στις 16 Ιουλίου είχε υπογράψει συμφωνητικό με τον τότε δήμαρχο Σκοπέλου Γεώργιο Παχή για την κατασκευή του έργου. Για την υπογραφή του συμφωνητικού είχε κατατεθεί στον Δήμο και εγγυητική καλής εκτέλεσης, ποσού 1.300 ευρώ.
Το έργο θα κατασκευαζόταν σύμφωνα με τη μελέτη του 2002 της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Μαγνησίας.

Από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα δεν έχει εκτελεσθεί καμία εργασία και σύμφωνα με τον νόμο ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης αν μετά την υπογραφή της καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες…
Τον περασμένο Μάιο, ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε τη διάλυση της σύμβασης με την αιτιολογία ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε περισσότερο από τρεις μήνες. Ζητεί επίσης να του επιστραφεί άμεσα η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, διότι έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, η οποία για να διεκπεραιωθεί πρέπει να έχουν επιστραφεί όλες οι εγγυητικές. Μάλιστα προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυμεί καμία αποζημίωση από τον Δήμο Σκοπέλου, ούτε από άλλον φορέα για το έργο που δεν ξεκίνησε.

e-thessalia