Εγκρίθηκε την περασμένη Τρίτη από το δημοτικό συμβούλιο Σκιάθου σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να μην παρακωλυθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2019. Ο προϋπολογισμός του Δήμου σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε είναι ισοσκελισμένος.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό και την εισηγητική έκθεση εξόδων ομόφωνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα για το οικονομικό έτος 2019 συνολικού ύψους 21.625.541,93 ευρώ.

Αυτά αφορούν στα τακτικά έσοδα του Δήμου (3.990.382,56 ευρώ), στα έκτακτα έσοδα (1.262.498,85 ευρώ), στα έσοδα παρελθόντων ετών (597.000 ευρώ) και μεταξύ άλλων εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών (4.850.000 ευρώ).

Αντίστοιχα τα έξοδα αφορούν σε αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2.888.300 ευρώ), σε αμοιβές παροχών τρίτων (2.751.312 ευρώ), φόρους και τέλη (1.404.000 ευρώ), τοκοχρεολύσια (14.000 ευρώ) και μεταξύ άλλων έργα προϋπολογισμού 2.763.419 ευρώ και μελέτες προϋπολογισμού 634.569 ευρώ.

taxydromos